Mój PROGRAM WYBORCZY
"Wójt BLISKO LUDZI" to hasło mojej kampanii wyborczej. Pokazuje jaki jestem, jak pracuję i jak działam społecznie. Wskazuje też, jak zamierzam sprawować funkcję Wójta Gminy Zbuczyn, jeśli to mi zaufają Mieszkańcy.
Wójt BLISKO RODZIN

Gminny program wsparcia budownictwa mieszkaniowego

 • Program Wsparcia Ekologicznych i Przydomowych Instalacji (wsparcie wymiany źródeł ciepła, instalacji OZE, montaż systemów odzyskiwania wód deszczowych, itd.)
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • Gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Gazyfikacja
 • Rozwój sieci szerokopasmowej (dostęp mieszkańców wszystkich miejscowości gminy do Internetu
 • Nowe mieszkania komunalne i tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne

Edukacja i przestrzeń do rozwoju dla najmłodszych

 • Budowa gminnego przedszkola w Zbuczynie
 • Inwestycje w place zabaw i miejsca rekreacji
 • Poprawa warunków nauczania, poprzez zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, w tym w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni.
 • Inwestycje w infrastrukturę szkół publicznych i niepublicznych
 • Zwiększenie liczby lekcji języków obcych w programie nauczania
 • Wsparcie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych, kół zainteresowań
 • Wsparcie szkolnych klubów sportowych (SKS) i zajęć aktywizujących ruchowo
 • Wsparcie rodzin w okresach przerw w nauce (lepsze wykorzystanie posiadanych obiektów: szkoły, świetlice, obiekty sportowe w celu zapewnienia opieki dla dzieci i młodzieży)
 • Stworzenie Młodzieżowego Ośrodka Kultury

Nasi Seniorzy – Program polityki senioralnej w Gminie

 • Wsparcie usługi opiekuńcze dla wszystkich potrzebujących seniorów w gminie
 • Cykliczne akcje profilaktyki zdrowotnej
 • Wsparcie aktywności obywatelskiej w szkołach, w świetlicach gminnych, wspieranie idei wolontariatu i wymiany pokoleniowej i międzykulturowej
 • Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i edukacji dorosłych
Wójt BLISKO ROLNIKÓW
 • Planowanie przestrzenne oparte na konsultacjach z rolnikami i planach rozwojowych i przekształceniowych
 • Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla branży rolno-spożywczej i producentów rolnych
 • Inicjatywy wsparcia producentów lokalnej żywności
 • Ochrona dóbr naturalnych w gminie
 • Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy – nowa jakość systemów melioracyjnych
 • Pomoc rolnikom w sytuacjach kryzysowych, m.in. poprzez stosowanie umorzeń od podatku
Wójt BLISKO BIZNESU
 • Kompleksowa oferta terenów inwestycyjnych oparta na konsultacjach społecznych i dopasowaniu planu zagospodarowania przestrzennego do rozwoju przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie potencjału lokalnych przedsiębiorców – poprzez cykliczne i szerokie promowanie lokalnych wytwórców, producentów i usługodawców
 • Powołanie Gminnego Zespołu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Wsparcie uczestnictwa lokalnych przedsiębiorców w targach, kluczowych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i zagranicznym
 • Wykorzystanie dogodnej geolokalizacji na osi Wschód-Zachód dla rozwoju dużych inwestycji, tj. jak centra logistyczne i magazynowe oraz duże zakłady produkcyjne
mówię stanowcze NIE
bezdusznemu traktowaniu mieszkańców, zaniepokojonych budową autostrady A2. Wójt musi identyfikować się ze swoimi mieszkańcami oraz twardo bronić ich interesów, aż do zakończenia inwestycji. Wspólnie będziemy czuwać nad prawidłową realizacją tej, jakże ważnej dla nas wszystkich inwestycji. Wspólnie będziemy czuwać nad prawidłową realizacją tej, jakże ważnej dla nas wszystkich budowy.
Nasze dziedzictwo kulturowe i tożsamość lokalna to dla mnie priorytet! Jestem dumny z wielu inicjatyw lokalnych, działalności społecznej oddolnych grup, zarówno tych formalnych, jak i nieformalnych. Nasze sołectwa różnią się, mają inne potrzeby, dlatego chciałbym móc z poziomu Gminy wspierać te działania poprzez:
 • Powołanie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, które będzie wspierać stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, grupy nieformalne oraz lokalnych liderów
 • Rozwój współpracy Urzędu Gminy z sołtysami, ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne oraz projekty wykorzystujące i wzmacniające ich potencjał
 • Wzmocnienie oferty Gminnego Ośrodka Kultury i naszych bibliotek, jako alternatywy dla Internetu
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn
 • Zwiększenie środków na inicjatywę lokalną (co najmniej dwukrotne)
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (koordynatora usług społecznych w gminie).