Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
OK
#WÓJTBLISKOLUDZI | GŁOSUJ 19 WRZEŚNIA
HUBERT PASIAK
BEZPARTYJNY KANDYDAT NA WÓJTA GMINY ZBUCZYN
Gmina Zbuczyn to moje miejsce na Ziemi. Mieszkam tutaj od urodzenia. Znam i rozumiem potrzeby gminnej społeczności oraz poszczególnych sołectw. Moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe, energia do pracy oraz umiejętność współpracy są gwarancją profesjonalnego zarządzania naszym samorządem, reprezentowania interesów wszystkich miejscowości i wszystkich Mieszkańców.
Mój PROGRAM WYBORCZY
"Wójt BLISKO LUDZI" to hasło mojej kampanii wyborczej. Pokazuje jaki jestem, jak pracuję i jak działam społecznie. Wskazuje też, jak zamierzam sprawować funkcję Wójta Gminy Zbuczyn, jeśli to mi zaufają Mieszkańcy.
Wójt BLISKO RODZIN

Przestrzeń do rozwoju budownictwa mieszkaniowego

 • Program Wsparcia Ekologicznych i Przydomowych Instalacji (wsparcie wymiany źródeł ciepła, instalacji OZE, montaż systemów odzyskiwania wód deszczowych, itd.)
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • Gminny program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Gazyfikacja
 • Rozwój sieci szerokopasmowej (dostęp mieszkańców wszystkich miejscowości gminy do Internetu
 • Nowe mieszkania komunalne i tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne

Edukacja i przestrzeń do rozwoju dla najmłodszych

 • Budowa gminnego przedszkola w Zbuczynie
 • Inwestycje w place zabaw i miejsca rekreacji
 • Poprawa warunków nauczania, poprzez zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, w tym w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni.
 • Inwestycje w infrastrukturę szkół publicznych i niepublicznych
 • Zwiększenie liczby lekcji języków obcych w programie nauczania
 • Wsparcie zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych, kół zainteresowań
 • Wsparcie szkolnych klubów sportowych (SKS) i zajęć aktywizujących ruchowo
 • Wsparcie rodzin w okresach przerw w nauce (lepsze wykorzystanie posiadanych obiektów: szkoły, świetlice, obiekty sportowe w celu zapewnienia opieki dla dzieci i młodzieży)
 • Stworzenie MEDIALAB-u, przestrzeni aktywności kulturalnej dla młodzieży

Nasi Seniorzy – Program polityki senioralnej w Gminie

 • Wsparcie usługi opiekuńcze dla wszystkich potrzebujących seniorów w gminie
 • Cykliczne akcje profilaktyki zdrowotnej
 • Wsparcie aktywności obywatelskiej w szkołach, w świetlicach gminnych, wspieranie idei wolontariatu i wymiany pokoleniowej i międzykulturowej
 • Wsparcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i edukacji dorosłych

Wójt BLISKO ROLNIKÓW

 • Wsparcie doradcze i prawne rolników
 • Planowanie przestrzenne oparte na konsultacjach z rolnikami i planach rozwojowych i przekształceniowych
 • Przygotowanie oferty inwestycyjnej dla branży rolno-spożywczej i producentów rolnych
 • Inicjatywy wsparcia producentów lokalnej żywności
 • Ochrona dóbr naturalnych w gminie
 • Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy – nowa jakość systemów melioracyjnych
 • Pomoc rolnikom w sytuacjach kryzysowych, m.in. poprzez stosowanie umorzeń od podatku

Wójt BLISKO BIZNESU

 • Kompleksowa oferta terenów inwestycyjnych oparta na konsultacjach społecznych i dopasowaniu planu zagospodarowania przestrzennego do rozwoju przedsiębiorczości
 • Wykorzystanie potencjału lokalnych przedsiębiorców – poprzez cykliczne i szerokie promowanie lokalnych wytwórców, producentów i usługodawców
 • Powołanie Gminnego Zespołu ds. Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Wsparcie uczestnictwa lokalnych przedsiębiorców w targach, kluczowych wydarzeniach gospodarczych o zasięgu krajowym i zagranicznym
 • Wykorzystanie dogodnej geolokalizacji na osi Wschód-Zachód dla rozwoju dużych inwestycji, tj. jak centra logistyczne i magazynowe oraz duże zakłady produkcyjne
Mówię stanowcze NIE
bezdusznemu traktowaniu mieszkańców, zaniepokojonych budową autostrady A2. Wójt musi identyfikować się ze swoimi mieszkańcami oraz twardo bronić ich interesów, aż do zakończenia inwestycji. Wspólnie będziemy czuwać nad prawidłową realizacją tej, jakże ważnej dla nas wszystkich inwestycji. Wspólnie będziemy czuwać nad prawidłową realizacją tej, jakże ważnej dla nas wszystkich budowy.
Nasze dziedzictwo kulturowe i tożsamość lokalnato dla mnie priorytet! Jestem dumny z wielu inicjatyw lokalnych, działalności społecznej oddolnych grup, zarówno tych formalnych, jak i nieformalnych. Nasze sołectwa różnią się, mają inne potrzeby, dlatego chciałbym móc z poziomu Gminy wspierać te działania poprzez:
 • Powołanie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, które będzie wspierać stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, grupy nieformalne oraz lokalnych liderów
 • Rozwój współpracy Urzędu Gminy z sołtysami, ich wsparcie organizacyjne i merytoryczne oraz projekty wykorzystujące i wzmacniające ich potencjał
 • Wzmocnienie oferty Gminnego Ośrodka Kultury i naszych bibliotek, jako alternatywy dla Internetu
 • Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn
 • Zwiększenie środków na inicjatywę lokalną (co najmniej dwukrotne)
 • Utworzenie Centrum Usług Społecznych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (koordynatora usług społecznych w gminie).
O MNIE
HUBERT PASIAK
Gmina Zbuczyn to moje miejsce na Ziemi.
Mieszkam tutaj od urodzenia i udzielam się społecznie. Znam i rozumiem potrzeby gminnej społeczności oraz poszczególnych sołectw.
FAKTY O MNIE:
 • od 39 lat mieszkaniec gminy Zbuczyn
 • od 21 lat strażak ochotnik
 • od 20 lat honorowy dawca krwi
 • od 16 lat Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL
 • od 11 lat ekspert w zespołach doradczych, m.in. przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej, Marszałku Województwa Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckim, itd.)
 • od 5 lat członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 • od 7 lat Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
 • od roku członek zespołu ds. przygotowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego pt.: Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027
WSZECHSTRONNE WYKSZTAŁCENIE:
Staram się ciągle zdobywać nowe kwalifikacje.

 • Magister politologii: specjalizacja: polityka społeczna - Uniwersytet WarszawskI
 • Absolwent studiów podyplomowych: Akademia Menedżerów III Sektora - Collegium Civitas
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną - Uniwersytet Warszawski
W czerwcu 2021 r. zostałem absolwentem prestiżowych studiów kwalifikacji menedżerskich - MBA (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie). Studia pozwoliły mi uporządkować i poszerzyć wiedzę oraz zdobyć nowe zdolności menedżerskie (blisko 200 godzin praktycznych zajęć w obszarze księgowości, finansów, prawa, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, itd.).
BOGATE DOŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE:
 • Zastępca Wójta Gminy Wodynie w kadencji 2014-2018
 • Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej od 2013 r. Gmina Zbuczyn jest członkiem LGD. Na teren gminy za pośrednictwem LGD Ziemi Siedleckiej trafiło już ponad1,5 mln zł
 • Pracownik Urzędu Gminy Zbuczyn w latach 2007-2008: lider projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników z Gminy Zbuczyn” (Działanie 2.3 ZPORR) oraz asystent koordynatora projektu „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Zbuczyn jako przykład korzyści z integracji europejskiej” (Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC
 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL od 2006 r. Gmina Zbuczyn lub jej jednostki organizacyjne były partnerem stowarzyszenia w ponad 30 projektach na łączną kwotę ponad 2,8 mln zł. Z naszych projektów skorzystało ponad 40 organizacji i grup społecznych z terenu gminy oraz ponad 1250 mieszkańców gminy, w tym: ponad 1050 uczniów, korzystających z bezpłatnych zajęć oraz ponad 240 osób, które uczestniczyły w projektach aktywizacji zawodowej
UZYSKAŁEM POPARCIE WIELU LOKALNYCH DZIAŁACZY, PRZEDSIĘBIORCÓW i mieszkańców
19 września liczę także na TWÓJ GŁOS!